Büsan

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Geriye Dönük SGK Teşvik İadesinde son gün 31 Mayıs 2018

Geriye Dönük SGK Teşvik İadesinde son gün 31 Mayıs 2018


-DİKKAT  SÜRELİDİR-
 
GEÇMİŞE DÖNÜK SGK TEŞVİK  PRİMLERİNİN  İADESİ
 
SGK'nun 2015/10 sayılı genelgesi ile, süresinde kullanılmayan teşviklerin geriye dönük olarak kullanılması imkanı ortadan kaldırılmış, ancak 01.03.2011 tarihinden itibaren kullanılmayan veya eksik kullanılan teşvikler için yargı yoluna başvuran çok sayıda işveren genelde açtıkları davaları kazanmışlardır. Bu kapsamda, TBMM'e gelen Yeni Torba Yasa Tasarısı'nda, sigorta prim teşviklerinden, geçmişte yararlanmayan veya eksik yararlanan işverenlerin, gerekli düzeltmeleri içeren belgelerle  bir ay içinde SGK'na  başvurmaları halinde  geçmişte hiç yararlanmadıkları yahut eksik yararlandıkları  prim teşvik tutarlarının işverenlere iade edileceği hükmü yer almaktadır.
 
7103 sayılı yasa ile;
 
2011 yılından Aralık-2017 tarihine kadar  teşviklere ilişkin yapılan yasal düzenlemelerden kaynaklanan  imkanlardan faydalanmamış olanlar,
 
faydalanmış ancak daha avantajlı yasal düzenlemeden faydalanmak isteyen ticari işletme ya da vergi kaydı bulunan tüm işverenler geçmişe dönük prim iadesi alma imkanına sahip olmuştur.
 
Bunun için 31.05.2018 tarihine kadar evraklarını tamamlayarak SGK na başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte başvuruların bir ay içinde yapılacak olması, bu hususta işverenlerin bir ön hazırlık yapmasını ve 01.03.2011 tarihinden bu yana eksik yararlandığı teşviklere ilişkin iptal bildirgeleri ile daha yüksek oranda yararlanması gereken teşvike göre hazırlanmış ek bildirgelerini önceden hazırlamasını zorunlu kılmaktadır.
 
Teşvik uygulaması günden güne oldukça girift ve içinden çıkılmaz bir hal almış olup, işverenlerin bünyesinde yer alan insan kaynakları ve muhasebe departmanlarının tek başlarına bunun altından kalkmaları mümkün değildir. Yanlış yere teşvik alınmasının da bir takım yaptırımları olduğundan, bu departmanların mutlaka uzman desteği almalarını gerektirmektedir. İlgili yasanın uygulamasına yönelik başvuru süresi çok kısa tutulmuştur. Sürenin kısa tutulması başvuru süresinin kaçırılması ve  hak kaybına sebebiyet verebilmektedir.
 
Talep halinde Yasanın uygulamasına yönelik yapmış olduğumuz hazırlıklar ve geliştirilmiş olan otomasyon ile SGK na vermiş olduğunuz evraklar doğrultusunda  geçmişe dönük prim iadesi hakkınızın olup olmadığı ücretsiz olarak hesaplanmaktadır.
 
Alacağınızın var olduğunun tespit edilmesi ve başvuru yapılmasına karar verilmesi halinde  tarafınızla yapılacak sözleşmeden sonra, tarafımızda mevcut  program ile tüm evraklar çok kısa sürede tarafımızdan hazırlanacak ve size iletilecektir.
 
Program kullanılarak iade alınacak teşvik bedelinin tespiti için gerekli bilgiler:
 
SGK Şifreleri
 
Kullanıcı Adı           :
 
Sistem Şifresi         :
 
İşyeri Şifresi            :
 
 
 
Bu doğrultuda çok kısa sürede başvuruda bulunma imkanına sahip olacaksınız.
 
Bunun için hizmet bedeli; iade alacağınız prim iadesi tutarının %15 (+KDV) dir.
 
Aşağıda yasal düzenlemeyi ayrıntılı olarak aşağıda gönderiyoruz:
 
7103 SAYILI YASA İLE GEÇMİŞE DÖNÜK TEŞVİK  PRİMLERİNİN  İADESİ
 
Geriye yönelik SGK teşviklerinin iade alımını da kapsayan, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı’nda Kanun Tasarısı 21.03.2018 tarihinde TBMM genel Kurulunda kabul edilmiştir. 7103 sayılı kanunun 70. Mad. 5510 sayılı kanuna 17. Ek madde eklenmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren  1 ay içinde başvuranlar geçmişe yönelik faydalanmadığı teşvik tutarlarını ve faydalandığı ancak başka teşvik ile değiştirmek istediği teşvik tutarlarını SGK dan iade alabileceklerdir. Yasanın yürürlük tarihi itibariyle son başvuru tarihi 01.05.2018 dir. (Süre 31.05.2018 e kadar uzatılmıştır.)
 
7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
MADDE 70- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
 
Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.
 
Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”
 
Yasal değişiklik incelendiğinde;
 
-Teşvikten ilk kez yararlanacak işletmeler
 
- Daha önce teşvikten yararlanan ancak teşvik türünü değiştirmek isteyen işletmeler
 
bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içerisinde  başvuru veya düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük 2011 yılından itibaren teşviklerden yararlanabilecekler
 
- Yasada öngörülen süre 2011 yılından buyana talep edilen teşviklere ilişkin öngörülmüş olup; İşletmeler teşviklerden yararlanabilmek adına geriye dönük 6 aylık dönem için düzeltme hakkına her zaman sahip olacaklardır
 
Teşvikten geçmişe dönük yararlanma hakkı olan işletmelere SGK tarafından yapılacak geri ödemeler de faiz işletilmek suretiyle gerçekleşecek olup ödeme şartları ve süreleri de yasa ile belirlenmiştir. Buna göre ödemeler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.:
 
-7103 sayılı yasanın yürürlük tarihinden önce başvuru yapanlara iade edilecek tutar; yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 yıl içerisinde 6 şar aylık dönemlerde 6 taksitte yapılacaktır.
 
-7103 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonra  başvuru yapanlara iade edilecek tutar; talep tarihini  takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz (yıllık % 9)  esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren 3 yıl l içerisinde 6 şar aylık dönemlerde 6 taksitte yapılacaktır.
 
-Bu teşviklere ilişkin olarak daha önce dava açmış olan işletmelere dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiz iade edilecek tutarda dikkate alınacaktır. Mahkemelerde bu maddenin yürürlüğe girmesi ile açılmış davalar konusuz kalması nedeniyle düşecektir.
 
Ülkemizde sigorta prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5084 sayılı Yasa ile birlikte uygulanmaya başlamış, takip eden süreçte çok sayıda teşvik Yasası yürürlüğe girmiştir.
 
Belli başlı sigorta prim teşvikleri kısaca aşağıdaki gibidir.
 
1-5510/81 maddeye göre %5 puanlık indirim teşviki.
 
İşverenlerin en çok bildiği ve kullandığı teşvik budur. Belgelerini süresinde veren ve borcunu süresinde ödeyen her işveren, hissesinin % 5'i oranında,  sürekli bir şekilde bu teşvikten yararlanır.
 
2-6111 sayılı Yasa ile gelen, 4447/geçici 10 maddelere göre kadın ve genç istihdam teşviki
 
01.03.2011 tarihinden itibaren 18-29 yaş arası erkek ve 18'den büyük bayan istihdam eden işverenlere,48 ay ilâ 6 ay arasında değişen sürelerle %20,5 işveren hissesinin tamamı işsizlik sigorta fonundan karşılanır.
 
3-4447/geçici 7.maddeye göre 5 yıl süre ile faydalanılacak teşvik
 
01.07.2008 tarihinden itibaren 18-29 yaş arası erkek ve 18 yaştan büyün bayanlar için 5 yıl süre ile ve işveren hissesinin, yıllara göre %100 den başlayıp %20'ye kadar düşen orandaki tutarı işsizlik sigorta fonundan karşılanır.
 
4-5084(ve bunu değiştiren 5350,5615,5838,5951) sayılı Yasa'ya göre teşvik
 
01.03.2004-31.12.2012 döneminde 49 il ile Bozcaada ve Gökçeada'da 10 sigortalının üzerinde çalıştırılacak işçilere ait primlerin işveren hissesinin tamamı hazine tarafından karşılanır.
 
5-4447/50 madde teşviki(5021 ile değişik)
 
01.10.2009 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğine hak kazanmış işçinin işe alınması halinde alt sınır aylık üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi ile kısa vadeli primlerin %1 i işsizlik fonundan karşılanır.
 
6-4857/30 engelli istihdamı
 
50den fazla işçi çalıştıran özel işyerlerinin çalıştırmak zorunda olduğu %3 engelli için işveren hissesinin tamamı, %3'ü aşan engelli için alt sınır aylık üzerinden hesaplanan işveren hissesinin yarısı hazine tarafından karşılanır.
 
7-5746/3 Ar-ge yatırımlarının teşviki
 
01.04.2008-31.12.2023 döneminde teknoloji merkezi işletmeleri ve Ar-ge merkezlerinde çalışan işçilere ait sigorta priminin işveren hissesinin yarısı 5 yıl süre ile genel bütçeden karşılanır.
 
8-5225/5-6 Kültür ve Turizm Yatırımları teşviki
 
01.08.2004 tarihinden itibaren sürekli olarak uygulanan bu teşvik, kurumlar vergisi mükelleflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım belgesi alanların işveren hissesinin yarısı 3 yılı aşmamak, girişim belgesi alanların ise %25 i 7 yılı aşmamak üzere genel bütçeden karşılanır.
 
9-5510/Ek 2 teşviki
 
Yatırımlarda devlet yardımı hakkındaki karar gereğince 01.01.2012den önce yatırım teşvik belgesi almışlarsa 4 coğrafi bölge için alt sınır aylık üzerinden işveren hissesinin tamamı, 01.01.2012 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesi almışlar ise 6 coğrafi bölge için aynı tutar hazinece karşılanır.
 
Yukarıda belirtilen teşviklerden aynı anda yararlanmak mümkün olduğundan, bu teşviklerden her ay yararlanacak şekilde her ay  gerekli belgelerin hazırlanıp SGK' ya verilmesi zorunludur. Aksi halde teşvikten yararlanmak mümkün değildir. Bu durum ise özel bir uzmanlık gerektirir hale gelmiştir.
 
Konunun iyi bilinmemesi nedeniyle birçok işveren  geçmişte sadece % 5lik teşvik ile yetinmiştir. İşte geriye dönük prim iadesinde amaç eksik yararlanılan teşvik tutarlarının geriye dönük olarak  işverenlere iade edilmesinin  sağlanmasıdır. Bunun için ilk yapılması gereken işverenlerin geriye dönük prim alacağının olup olmadığının belirlenmesi, varsa düzeltmeye ilişkin bildirgelerin yine 01.03.2011 tarihinden itibaren tek tek hazırlanıp SGK' na verilmesi gerekmektedir.
 
Bütün bu hususların bir uzman desteği olmadan hazırlanması ise olası değildir.
YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.