Büsan

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Meram Köyceğiz Mahallesi'nde Arsa ihale

Meram Köyceğiz Mahallesi'nde Arsa ihale


T.C. KONYA İLİ
MERAM BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞ İLANI
 
Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 3 nolu 54.903,47 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası ile birlikte konut alanı içerisinde emsale esas alanın % 10 unu geçmeyecek şekilde günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bağımsız ticari birim alanına isabet eden 33.500.000,00 TL muhammen bedelli 1.005.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
                Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan (KDV Hariç) 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
                İhale 11/10/2017 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1-Teklif Mektubu,
2-Geçici teminat,
3-Tebligat için adres beyanı,
4-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6-T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
7-Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,
8-Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;
a.Noter tasdikli imza sirküleri,
b.Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
d.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
9.Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup,
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
 
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 11/10/2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
 
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin % 20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir. 
 
       İLAN OLUNUR.
 
 
                                                                                                                               Erhan CİVCİK
      Başkan a.
                                                                                                         Belediye Başkan Yardımcısı
… / 09 / 2017 Hrt.Kad.Tek.            : S. ÜNLÜ
… / 09 / 2017 Hrt.Kad.Tek.            : S. IŞIK
… / 09 / 2017 Eml. ve İst. Md. V.   : M. ERESER
Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5  Meram Belediye Sarayı Kat: 2 Meram/KONYA                Bilgi için irtibat:  Sabri IŞIK
Telefon: (0332)   320 10 00/1281         Faks: (0332) 320 42 43                                                                 Ağ: www.meram.bel.tr
 
 
Detaylı Bilgi: http://www.meram.bel.tr/TenderDetail.aspx?CategoryID=12&TID=143
YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.