Büsan

2024-07-14
Dolar: 0
Euro: 0
reklamalani1
Reklam Rezervasyon

HABERLER

DUYURULAR

Sanal Tur
nenerede
Son Güncelleme:
Alış(TL)
Satış(TL)
Reklam Rezervasyon reklamalan3
Haberler >> Ata Karnesi Hakkında

Ata Karnesi Hakkında


ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.
 

Ata Karnesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 

Odamızdan ATA Karnesini almak için başvuracak firmaların sistem üzerinden başvuru yapmadan önce aşağıdaki belgeleri hazır etmeleri gerekmektedir.

1. Eşya Listesi

2. Taahhütname

3. Teminat

4. Karne bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 

Ata Karnesi Ne Amaçla Kullanılır?

 

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder.

Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.
 

ATA Karneleri Hangi Tür Eşyalar İçin Kullanılır?

 

İstanbul Sözleşmesi Ek.A' da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri aşağıda yer alan eşyaların geçici ithali amacıyla kullanılır. 

1) Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya

2) Mesleki Malzeme 

3) Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya

4) İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya

5) Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya 

6) Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya 

7) Turistik Tanıtım Malzemeleri 

8) Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya 

9) İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya 

10) Hayvanlar
 

ATA Karnesi Nasıl Temin Edilir?

 

Başvuru: ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/Anasayfa adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

* Nakit (Türk Lirası veya Döviz.)

* Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.)

* Devlet Tahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)

* Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte) kabul edilir.

* Teminat, Karne kapsamı eşyanın toplam değerinin yarısı kadar alınır.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için, döviz cinsinden teminat verildiği takdirde, EK-IV'te belirtilen ülkelere göre teminat oranları uygulanır. Karne hamilinin teminat oranları birbirinden farklı olmak üzere birden fazla ülkeye gitmesi halinde, en yüksek teminat oranlı ülkeye göre teminat alınır.

Ata Sözleşmesine Üye Ülkeler Listesi Link https://atak.tobb.org.tr/Portal/Ulkeler

ATA Karnelerinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

 

ATA karneleri, her ülkede resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar tarafından düzenlenir ve geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 1 yıldır.

Karnenin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanımı talep edildiğinde, mevcut karnenin süresinin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte, teminat aranmaksızın yeni bir ATA karnesi ile eşyanın kullanımına devam edilebilir.
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

1- Dünyanın her ülkesinde ATA karnesi kullanılabilir mi?

- ATA karneleri sadece uluslararası “ATA Sözleşmesi” ve “İstanbul Sözleşmesine” taraf ülkeleri arasında kullanılabilir.

2-ATA karnesinin kaybedilmesi halinde ne yapılmalıdır?

- ATA karneleri gümrüklerce herhangi bir işlem yapılmadan kaybedilirse, karneyi düzenleyen Odaya başvuruda bulunularak, karnenin kaybedildiği beyan edilir. Bu durumda Odalar Birliğince karnenin kullanılmadığına dair gerekli araştırma yapılarak teminatı iade edilir.

- ATA karnesinin yurtdışında kaybedilmesi halinde; eşyanın geçici ithalatının yapıldığı gümrük idaresine başvurularak, bir tutanakla veya yabancı gümrüklerce hazırlanan özel bir belge ile eşyanın yurtdışı edilmesi sağlanabilir. Yurda dönüldüğünde, karneyi düzenleyen Odaya başvurularak sertifika talep edilmelidir. Oda tarafından iki nüsha halinde düzenlenen sertifika ile eşyanın yurda dönüş işlemi yaptırılır ve sertifikanın bir nüshası Odaya iade edilir. Sertifikanın usulüne uygun olarak mühürlenmiş olması halinde karneye karşılık alınan teminat iade edilir.

3-ATA karnesi kapsamı eşyanın kaybolması, çalınması veya zayi olması halinde ne yapılmalıdır?

- ATA karnesi kapsamı eşyanın kaybolması, çalınması veya zayi olması halinde derhal eşyanın bulunduğu yerdeki gümrük makamlarına başvurularak bildirimde bulunulmalıdır. Eşyanın çalınması halinde adli makamlara başvurularak tutanak tutturulmalıdır. Ancak eşyanın doğal afet sonucu zayi olması dışında kalan durumlar gümrük vergi ve resimleri sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4-Süresi biten bir ATA karnesinin süresini uzatmak mümkün müdür?

- ATA karnelerinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu sürenin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte süresi biten bir ATA karnesinin yerine kullanılmak üzere yeni bir ATA karnesi düzenlenerek, eşyanın yurtdışında kalma süresini fiili olarak uzatmak mümkündür. Süresi biten bir karnenin yerine en çok iki kez karne düzenlenebilir. Bununla birlikte bu usül ülkeler için bir zorunluluk olmadığından ancak kabul eden ülkelerin gümrüklerince uygulanmaktadır. Konu hakkında doğrudan TOBB’ne başvuruda bulunulmalıdır.

5- Bir ATA karnesi kaç kez kullanılabilir?

- Bir ATA karnesi aynı eşya için olmak kaydı ile geçerlilik süresi içinde dört farklı geçici ithalat işleminde kullanılabilir.

6- Bir ATA karnesinin eşya listesine sonradan ekleme yapılabilir mi?

- Bir ATA karnesinin genel listesi (eşya listesi) karneyi düzenleyen Oda tarafından onaylandığı andan itibaren tescil edilmiş olur. Bu işlemden sonra listeye herhangi bir ekleme yapılması mümkün değildir.

7-Bir ATA karnesi neler taşınamaz?

- Bir ATA karnesi ile tüketime konu olacak eşya, tütün ve tütünden mamul eşya, alkol ve türevleri, çok küçük numuneler dışında kalan gıda maddeleri taşınamaz. Ayrıca, ATA karnesi ile geçici olarak ithal edilen eşya başka bir eşyanın üretiminde kullanılamaz, kiralanamaz, herhangi bir gelir elde edilemez.

8-ATA karnesi ile geçici ithalatı yapılan eşya satıldığında neler yapılmalıdır?

- Bir ATA karnesi eşyanın ayniyetine uygun olarak geri dönmesi esastır. Bu husus eşyanın her halde satılamayacağı anlamını taşımaz. Karne kapsamı eşyanın satışının yapılması halinde, artık geçici ithalat değil, ithalat rejimi şartları söz konusudur. Bu nedenle, öncelikli olarak gümrük denetimi altında olmak kaydı ile eşyanın satıldığı ülkedeki ithalat mevzuatı gerekleri yerine getirilmek zorundadır.

9-Eşyanın satılması halinde teminatın durumu ne olur?

- ATA karnesi beraberinde yurtdışına geçici olarak ihraç edilen eşyanın gittiği ülkede satılması halinde, bu eşyanın gümrük vergi ve resimlerinin o ülke gümrüklerine ödendiğine ilişkin belgelerin ATA karnesi ile birlikte, karneyi düzenleyen Odaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Eşyaya isabet eden gümrük vergi ve resimlerinin ödendiği tespit edildiği takdirde, karneye karşılık alınan teminat iade edilir.

10- ATA karnesinin sayfalarının yeterli olmaması halinde ne yapılmalıdır?

- Birliğimizce düzenlenen ATA karneleri her kullanım için bir takım olmak üzere azami sayfa içermektedir. Bunun birlikte karnenin geçerlilik süresi bitmediği halde sayfalarının yeterli olmaması durumunda, karnenin yerine geçerlilik süresi aynı olan ek bir karne düzenlenmektedir. Bu durumda iki karnenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Konu hakkında doğrudan TOBB’ne başvuruda bulunulmalıdır.

11-Gümrük işlemleri arasında eşya adetinin birbirini tutmaması halinde ne yapılmalıdır?

- Giriş-çıkış işlemleri arasında farklı eşya adeti yazılması halinde, Birliğimizce söz konusu işlemlerin yapıldığı gümrük idareleri ile irtibata geçilerek, konu hakkında açıklama istenmekte ve alınacak cevap çerçevesinde karne teminatı iade edilmektedir.

12-ATA karnesi kullanabilmek için bir Odaya üye olmak zorunluluğu var mıdır?

-Hayır, ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunluluğu yoktur. Kamu kurumları da dahil olmak üzere, arzu eden tüm tüzel ve gerçek kişiler ATA karnesi kullanabilir.

 


YORUM YAZ
Ad Soyad :
Yorum Başlığı :
Yorum :
Büsan Sanayi
İletişim

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya

Büsan Yönetim Telefon Numarası:

FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

İletişim Formu (Formu doldurun sizi arayalım)
Ad Soyad:
Telefon:
E-Posta:
Büsan Sanayi Logo
BÜSAN ORGANİZE SANAYİ © ALL RIGHT RESERVED 2014 Tüm hakları saklıdır.İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Bu site XHTML ve CSS kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Site en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlüklerde görüntülenmektedir.
Sektörün en iyi proje tasarım firması SHM Grup Medya Reklam Tanıtım Ltd. Şti. tarafından projelendirilmiştir
Yönetim site içeriğinde adı geçen firmaların ve yayınladıkları telefon numaraları adresleri gibi bilgileri doğruluk testinden geçirmek zorunda değildir.
Tüm firma tanıtımları ürünler ve ilanlar ile bunlara ait videoları ve resimleri üye şirketler tarafından kayıt edilmiş olup Büsan yönetimi editörleri tarafından onaylandıktan sonra
sitede yayınlanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları sayfalarımızı ziyaret ediniz.